สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนกร  อันทองลา
 
1. นางทองใส  โยธะคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.94 ทองแดง 7 1. เด็กชายมหาสมุทร  พันธ์ุแดง
2. เด็กชายวีระพงษ์  ทองทิพย์
 
1. นายนิคม  จันทะปิตตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.57 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนชล  จาระไน
2. เด็กชายธีระศักดิ์  เศรษภักดี
 
1. นายนิคม  จันทะปิตตา