สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วกล้า
2. เด็กหญิงพัฐสุดา   เพียดจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีตระกูล
2. นางสาวฉัตรียา   ปัจจวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยพร   แก่นศักดิ์
2. เด็กหญิงวริยา   จันทร์สุข
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทาราช
 
1. นางประเจน   แสนวันดี
2. นางสาวสุภาพร   ศรีตระกูล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปริยานุช   ยิงรัมย์
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เคนหวด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   ชาวเหนือ
2. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชาย เจษฎาวุฒิ   ทวยพร
2. เด็กชายทินกร   ดวงสาวแห
3. เด็กชายพงศธร   ทศไกร
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นายมรุพงศ์   นามวงษา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณาธิป    เทียบคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียกสม
3. เด็กหญิงสิริยากร   พรดอนก่อ
 
1. นางทองสุก  อมรสิทธิกุล
2. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยพร  แก่นศักดิ์
2. เด็กหญิงวริยา  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทาราช
 
1. นางสุภาพร  สิมหล้า
2. นางประเจน    แสนวันดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา   แสนศาลา
2. เด็กหญิงรัชดาพร   จันสด
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทาระแพน
 
1. นายวรวุฒิ    ภูเฮืองแก้ว
2. นางประเจน    แสนวันดี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาธิป  เทียบคำ
2. เด็กชายนนทการ   พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายอนันตชัย    สมสวย
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นายมรุพงศ์   นามวงษา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิปต์    แทนลึง
2. เด็กชายธยาน์   โคนไธสง
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เทียกมา
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นางสาววิไลลักษณ์   ชาวเหนือ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ทานา
2. เด็กหญิงทินมณี   ดวงจันคำ
3. เด็กหญิงสาวิตรี   มาสะภา
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นางสาวฉัตรียา   ปัจจวงษ์