สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณาธิป    เทียบคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียกสม
3. เด็กหญิงสิริยากร   พรดอนก่อ
 
1. นางทองสุก  อมรสิทธิกุล
2. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา   แสนศาลา
2. เด็กหญิงรัชดาพร   จันสด
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทาระแพน
 
1. นายวรวุฒิ    ภูเฮืองแก้ว
2. นางประเจน    แสนวันดี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาธิป  เทียบคำ
2. เด็กชายนนทการ   พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายอนันตชัย    สมสวย
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นายมรุพงศ์   นามวงษา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิปต์    แทนลึง
2. เด็กชายธยาน์   โคนไธสง
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เทียกมา
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นางสาววิไลลักษณ์   ชาวเหนือ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ทานา
2. เด็กหญิงทินมณี   ดวงจันคำ
3. เด็กหญิงสาวิตรี   มาสะภา
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นางสาวฉัตรียา   ปัจจวงษ์