สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  มูลไชยภูมิ์
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงปณิดา  รัฐเมือง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุดสา
4. เด็กหญิงมณฑิตา  อำพันธ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิมศิริวัฒน์
 
1. นางสุนันทา  เขียวสลุง
2. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกมล  ศรีคุณ
2. เด็กชายธีรวิทย์  รัฐเมือง
3. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  ร่มเย็น
4. เด็กหญิงมิณฑิลา  วิชาธรรม
5. เด็กหญิงอธิชา  พลังฤิทธิ์
 
1. นางสุนันทา  เขียวสลุง
2. นางศรีสุดา  พรมกัลป์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สืบมา
2. เด็กหญิงัพักตร์ประภาวดี  จำปาเลิศ
 
1. นางสาวพัชนี  สายจันทร์
2. นางมานิตา  กันฝา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ทิมินกุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา   สืบมา
3. เด็กหญิงนัฐณิชา   พิมพ์จ่อง
4. เด็กหญิงพัชรธิดา   ก๋าแก่น
5. เด็กหญิงพัชริดา   มะลัย
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   จันทร์ศิริ
7. เด็กหญิงสุจิตรา   สาสิม
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูศิริ
9. เด็กหญิงอริสรา  เพ็งสมบัติ
10. เด็กหญิงเพลงภัสสร   มุงคุณคำชาว
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
2. นางบาหงัน   กันเมร์
3. นายรัฐนันท์  จันทร์เปรียง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เตชะแก้ว
 
1. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรัญญา  ใบบ้ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรดอนก่อ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทศภา
 
1. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  เปรมสิงห์ชัย
2. เด็กหญิงวารินดา  จังพล
 
1. นางสาวพัชนี  สายจันทร์
2. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  ลาภแวง
2. เด็กชายศุภกร  เมฆวัน
3. เด็กชายอโณทัย  ประจัญพล
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
2. นางสาวรัตนา  หนูตอ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมภิกา  ศรีน้อย
 
1. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพร  ช่างสลัก
2. เด็กชายวรฤทธิ์  บุตดา
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
2. นางมานิตา  กันฝา