สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิชยา  เหล่าตรี
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชมชื่น
 
1. นางสาวชมัยพร  ไชยโวหาร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  พุ่มทอง
2. เด็กชายสิขรินทร์  ศิลมงคล
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
2. นายธำรง  แก้วสีชา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายระพีพัฒน์  อันทะถา
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา   ซาดวง
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองสำลี
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธร   ขันอาษา
2. เด็กชายธนฉัตร   สีเฉลียว
3. เด็กชายศิริชัย   เหลือดี
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
2. นางไพทูรย์  ภูจำปา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางอำพร  มะปัญญา