สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัลญา  งามเลิศ
 
1. นายสำรอง  เหล่าไชย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญผง
2. เด็กหญิงลาวัณย์  ทวะชารี
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปริสา  พลเดช
2. เด็กชายพิชญภูมิ  จันทะลุน
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
2. นายสำรอง  เหล่าไชย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายภูดิษฐ์  พรหมรส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีละวัน
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
2. นายสำรอง  เหล่าไชย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  งามเลิศ
2. เด็กหญิงจารตรี  อาจสอน
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
2. นายสำรอง  เหล่าไชย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภารชมภู
2. เด็กหญิงนงนภัส  ทองมาก
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
2. นายสำรอง  เหล่าไชย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผือกภูมิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยะ
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
2. นายสำรอง  เหล่าไชย