สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงมินญดา  เนื่องไชยยศ
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์อุทัย
3. เด็กหญิงอภิญญา  ละมุล
 
1. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
2. นางสาวจุฑามาศ  จันใต้
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐดนัย  พุทธโคตร
 
1. นางสาวเทพบวร  อินแสงแวง