สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.25 ทอง 17 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  จอมทอง
2. เด็กหญิงปนิตตา  เกิดทรัพย์
 
1. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรนภากาญ  เคนอำ
 
1. นางจุฑาทิพย์  พจนา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพศจีร์  เหล่าจงษี
 
1. นางจิรภา  โมกขันธ์
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิรญา  บุญหล้า
 
1. นายสุรพงษ์  บุตรคำโชติ
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพ้สกร  เหล่าทับ
 
1. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุตรคำโชติ
 
1. นางจิรภา  โมกขันธ์
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษมวัต  ภูพานไร่
2. เด็กชายกิตติ  สุภศร
3. เด็กชายจารุวิทย์  บุตรกัณหา
4. เด็กหญิงจิตรติมา  แก้ววังวร
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญประเสริฐ
6. เด็กหญิงชฎาพร  เหล่าชัย
7. เด็กชายชัยพิชิต  พลศิริ
8. เด็กหญิงชุติมา  ภูสดแสง
9. เด็กชายธนชิต  เหล่าทับ
10. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวษ์
11. เด็กหญิงธันยธรณ์  มุลมิล
12. เด็กหญิงนฤมล  ไชยบุดดี
13. เด็กหญิงนันพนิตตา  บุตรแวง
14. เด็กหญิงนารีรัตน์  ตาลทรัพย์
15. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดทรัพย์
16. เด็กหญิงปนิตตา  เกิดทรัพย์
17. เด็กหญิงประภัสสร  คำควร
18. เด็กชายพณาสันต์  คะระมะ
19. เด็กชายพิจิก์  อุดมสันต์
20. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุตรคำโชติ
21. เด็กหญิงพิรญา  บุญหล้า
22. เด็กชายพ้สกร  เหล่าทับ
23. เด็กหญิงรับขวัญ  โมกขันธ์
24. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พลเดช
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชธัมรงค์
26. เด็กหญิงสโรชา  ปรีพูล
27. เด็กหญิงสไบทิพย์  สุจันทร์
28. เด็กชายอนุชิต  สุวรรณเพ็ง
29. เด็กชายอภิรัตน์  ศรีสวัสดิ์
30. เด็กชายอรรถพล  สุวรรณชัย
 
1. นางมงคล  โพธิ์เอม
2. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
3. นายสุรพงษ์  บุตรคำโชติ
4. นายธีรวัฒน์  ปิตโต
5. นางจิรภา  โมกขันธ์
6. นางจุฑาทิพย์  พจนา
7. นางคงกลิ่น  ภูแข่งหมอก