สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองภูบาล
 
1. นางสกิ่ว  มูลบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัพศรีรักษ์  ภูสำโรง
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  ทองอด
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงนิพาดา  กุลลา
2. เด็กชายภูริภัทร  ราษฎร์เจริญ
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
2. นายอุดม  จันปัญญา
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสันต์  ไชยลือชา
2. เด็กหญิงชลลดา  มูลเอก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามมูลตรี
4. เด็กหญิงปวริสา  พลเรือง
5. เด็กชายปวิธ  รักษาภักดี
6. เด็กชายภูมิภัทร  หญิงโม
7. เด็กชายวรพนธ์   อนุอัน
8. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อุปแก้ว
9. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยลือชา
10. เด็กหญิงอรสา  หอมพามา
 
1. นางบุญเพ็ง  รักษาภักดี
2. นางยุพา  มรรครมย์
3. นายอุดม  จันปัญญา