สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลนกานต์    ชัยมหา
 
1. นางศิริพันธ์ุ  นันสะอาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  ก้อนโต
 
1. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยธวัช  หินอุดม
 
1. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ไชยมหา
2. เด็กหญิงอชิตา  บุบผาลุน
 
1. นางศิริพันธ์ุ  นันสะอาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยะกระโทก
 
1. นางบัวลี  ศรีทัพไทย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หลายภา
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทัน
 
1. นางบัวลี  ศรีทัพไทย
2. นางสาววิไลลักษณ์  มุระดา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมนิพา  จักรนามน
 
1. นางบัวลี  ศรีทัพไทย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  หินอุดม
2. เด็กชายวรพล  แสงดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มุระดา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสงแย้ม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  หารินหะชาติ
4. เด็กหญิงนริษา  เสียงเสนาะ
5. เด็กชายปรัชญา  ต้นชารี
6. เด็กชายปุรเวทย์  จงฤาชา
7. เด็กหญิงพรชิตา  คำนวณ
8. เด็กชายพรพิพัฒน์  ปู่ชัยเคน
9. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  ขานหมัก
10. เด็กหญิงพัทรมล  อินทรา
11. เด็กหญิงพัทรวรรณพร  พรรณกุล
12. เด็กหญิงพิมลพรรณ  การลุ
13. เด็กหญิงวริษา  อุดมกันย์
14. เด็กชายวีรพงศ์  คุ้มศรีษะ
15. เด็กหญิงสุริษา  อินจำนงค์
 
1. นางเกษร  แสนสุโพธิ์
2. นางนงลักษณ์  รัตนะพันธุ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายดุษฎี   ภวภูตานนท์
2. เด็กชายบุรเวทย์    จงฤาชา
 
1. นายประดิษฐ์  นันสะอาง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธวัชชัย  แก้วสีขาว
2. นายอนิรุจน์  ขันมะณี
 
1. นายประดิษฐ์  นันสะอาง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 14 1. เด็กชายพรชัย  สวัสดิ์พิมาย
 
1. นายรำไพ  แสงทวี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำนวณ
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  รัตน์ถานู
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ   แสงห้าว
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตรคำโชติ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   ชมวงศ์
6. เด็กหญิงวันนิษา  คำนวณ
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำภูเวียง
 
1. นางเกษร  แสนสุโพธิ์
2. นางนงลักษณ์  รัตนะพันธุ์