สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสุภานัฐพร  ลครชัย
 
1. นางสุนทร  ศรีสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายวทัญญู  หวังผล
 
1. นางสุนทร  ศรีสมบัติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรฤทัย  ธูปบูชา
 
1. นายบุญถม  จันทจร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยคำภา
2. เด็กชายวุฒินันท์  ประทุมชัย
3. เด็กชายศิวกร  ธนูสา
 
1. นางนงนุช  น้อยอามาตย์
2. นางอรณิชา  ไชยอำนาจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปะทิทัง
2. เด็กชายอนุภัทร  สิทธิปุ่น
 
1. นางมยุรี  ทุมทุมา
2. นางสุนทร  ศรีสมบัติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำเรืองศรี
 
1. นายประศาสน์   ไชยคำภา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิลากุล  ไชยคำภา
 
1. นางสาวสุกัญญา  สวัสดิ์ปัญญา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายวรวุฒิ  เสนาเทพ
 
1. นายประศาสน์   ไชยคำภา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  สมบัติหอม
 
1. นางภัทรพร  นามษร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ระวะใจ
 
1. นางภัทรพร  นามษร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงนุษรินทร์  คำเบ้าเมือง
 
1. นางวัชรี  นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ญาณสิทธิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเสริม
2. เด็กหญิงอารียา  นุสารัมย์
 
1. นางวัชรี  นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ญาณสิทธิ์