สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายวทัญญู  หวังผล
 
1. นางสุนทร  ศรีสมบัติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิลากุล  ไชยคำภา
 
1. นางสาวสุกัญญา  สวัสดิ์ปัญญา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายวรวุฒิ  เสนาเทพ
 
1. นายประศาสน์   ไชยคำภา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงนุษรินทร์  คำเบ้าเมือง
 
1. นางวัชรี  นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ญาณสิทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเสริม
2. เด็กหญิงอารียา  นุสารัมย์
 
1. นางวัชรี  นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ญาณสิทธิ์