สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยคำภา
2. เด็กชายวุฒินันท์  ประทุมชัย
3. เด็กชายศิวกร  ธนูสา
 
1. นางนงนุช  น้อยอามาตย์
2. นางอรณิชา  ไชยอำนาจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปะทิทัง
2. เด็กชายอนุภัทร  สิทธิปุ่น
 
1. นางมยุรี  ทุมทุมา
2. นางสุนทร  ศรีสมบัติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชุดา  คำเรืองศรี
 
1. นายประศาสน์   ไชยคำภา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  สมบัติหอม
 
1. นางภัทรพร  นามษร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ระวะใจ
 
1. นางภัทรพร  นามษร