สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเทพ
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนกฤต  หงอสุวรรณ
 
1. นางภานิชา  อภิญญากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพล   ภวภูตานนท์
 
1. นางลักขณา  ฮวดวงษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายยุทธนา   ภวภูตานนท์
 
1. นางลักขณา  ฮวดวงษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรรณา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงรัตนาพร   จันทร์ต่อ
 
1. นางวราพร   บุญเรือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงเปรมสิณี   หะพินรัมย์
 
1. นางสาวกรองแก้ว   เชื้อเผือก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   แสงศรี
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สะภา
3. เด็กหญิงสราวรี   เเสงจันทรฉาย
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายณรงค์เดช  ระวิโรจน์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ระวิโรจน์
3. เด็กชายวีรเทพ  แสนจรัส
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร