สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพงศธร  คำพันธ์
2. เด็กหญิงสุธาดา  ดวงสี
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
2. นายวีระชัย  กานุมาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลักขณา  แสนชัย
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุกฤตา  แสนชัย
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แสนชัย
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
2. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  ภูชะหาร
2. เด็กหญิงปัทฐิมาพร  เหล่าลาภะ
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงศ์
2. นางรุจิพร  วิชาคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กะการดี
2. เด็กชายวรกฤษ  แสนแก้ว
3. เด็กชายวุฒิภัทร  เหล่าทับ
 
1. นางริจุพร  วิชาคำ
2. นางดวงตา  สุทธิไชยา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สอนอำ
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงชริดา  กุลสีสอน
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา