สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.9 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชราภา  เวียงสมบัติ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สมดอก
3. เด็กหญิงสุนิษา  ไชยพรม
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
2. นางพัสดี  อุทาทิพย์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิน  ไชยบุดดี
2. เด็กชายกุลเชษฐ์  อภัยกลาง
3. เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ศุภสิริกุลวัฒน์
4. เด็กหญิงดลยา  สุจันทร์
5. เด็กชายธันวา  ทวีคูณ
6. เด็กหญิงศศิชา  ศรีมาตรา
7. เด็กหญิงอภิรดี  นามรัง
8. เด็กชายอัมรินทร์  แสนยศ
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เขียวแสน
10. เด็กหญิงแพรวา  เพ็ชรเทศ
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
2. นายอภิชาติ  ชีวาจร
3. นางมนทิรา  โคตรดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายอัมรินทร์  เกรัมย์
3. เด็กชายเข็มทอง  สุจันทร์
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี
2. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุจันทร์
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภา  เวียงสมบัติ
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 7 1. เด็กชายกวิน  ไชยบุดดี
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 84.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สมดอก
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี