สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.9 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชราภา  เวียงสมบัติ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สมดอก
3. เด็กหญิงสุนิษา  ไชยพรม
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
2. นางพัสดี  อุทาทิพย์