สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปัดชา
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์โต
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กุลมอญ
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
2. นายพีรพล  โรจรัตน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายบุญมนัส  พันธ์ลี
2. เด็กชายภูวดล  หงษี
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
2. นายพีรพล  โรจรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนชัย
2. เด็กชายธีรธัช  พานโคตร
3. เด็กชายศิขรินทร์  อักษรเสือ
 
1. นายพีรพล  โรจรัตน์
2. นางอรดี  โรจรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายมลฤดี  สุราช
2. เด็กหญิงสวรรยา  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ลิละคร
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
2. นายพีรพล  โรจรัตน์