สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริโสภา  แสนจันดี
 
1. นางศิริลักษณ์  สรรพอำไพ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสริตา  มาศรี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปัดถาเดช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐพร  คุณพรม
2. เด็กหญิงพรนภา  ด้วงคำจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ศิริเวช
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปัดถาเดช
2. นางศิริลักษณ์  สรรพอำไพ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงไอริศา  คำแสนเดช
 
1. นางสาวพรสุดารัตน์  สุระแสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายสาธิต  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายนิมิตร  เรืองเทพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรภิมล  บุญเกิด
 
1. นางประสาร  จันเสนา