สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงคำ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  อยู่จุมพล
3. เด็กหญิงธัญชนก  แสนรัตน์
4. เด็กหญิงนันทพร  ทิ้งโคตร
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่างปัน
 
1. นายแก่น  บุริวัน
2. นางสาวมลวดี  สันโดษ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธนดล  บุญค่ำ
2. เด็กชายธนายุต  ภักดีพล
3. เด็กชายนฤเทพ  โยเหลา
4. เด็กชายพัชรพล  บุญค้ำ
5. เด็กชายยุทธนา  ใจซื่อ
6. เด็กชายรัฐภูมิ  วันจงคำ
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์ช่าง
2. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
3. นางสาวเบญจมาศ  วรรณปะเข
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายวรากรณ์  สมพงษ์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  กาดกอง
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์ช่าง
2. นางสาวมลวดี  สันโดษ