สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คงอินทร์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูนพิพัฒน์
 
1. นางไญยวรรณ  ภวภูตานนท์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายธีปกรณ์  รอบรู้
2. เด็กชายรณฤทธิ์  วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เวียงจันทร์
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี