สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรัณยุภา   อุทัยแสง
 
1. นางนิตยา   มหาสะโร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิศรา    บุราณศรี
 
1. นางนิตยา   มหาสะโร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุจิตรา   นามบุรี
 
1. นางนิตยา   มหาสะโร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลนัฐ   จันดาหัวดง
2. เด็กชายปารเมศ   คงแสนคำ
3. เด็กหญิงภาวินี   บุญทันสน
 
1. นางนิตยา   มหาสะโร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนัญญา   วังหอม
2. เด็กหญิงนันนิภา   อำพิมพ์
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   ดวงโทลา
2. เด็กชายรัชฏ   พรมไชย
 
1. นางรัชนี   มาบุญธรรม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กชายอติธรรม   บุญเต็ม
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายพลพิภักดิ์    สีใจคำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา   นารีจันทร์
 
1. นายจักราทิตย์   แดงงาม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์   คำศรีพล
2. เด็กชายสิริกร   ไชยะโอชะ
 
1. นายจักราทิตย์   แดงงาม