สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรดา  เนื่องวงษา
2. เด็กหญิงพรรนิภา  ไชยผง
3. เด็กหญิงฟารินดา  จำเริญ
 
1. นายติ๊ก  ไชยสมคุณ
2. นางสาวปิยวรรณ  มรกต
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาลือ
2. เด็กชายอภิชน  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มรกต
2. นายติ๊ก  ไชยสมคุณ