สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  วิชัย
2. เด็กชายธันวา   ปานมีสิทธิ์
3. เด็กชายสุกลวัฒน์  คำลือชา
 
1. นางวริศา  ชมพูคำ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  นาพรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐฐธิดา  คัมภีรนนท์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  มนตรีแก้ว
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   เนื่องสีลม
 
1. นางวริศา  ชมพูคำ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  นาพรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก   นามวิชัย
 
1. นางสถาพร   นาเมืองรักษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุรวธิดา   ศรีเวียงยา
2. เด็กหญิงอริสรา   ภูกาบิน
3. เด็กหญิงเพชราภา   ศรีแก้ว
 
1. นางสถาพร  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวมาลินี   สุขวิชัย
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรพงศ์   วรคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงอินทร์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงปวิชญา  วงษ์ละคร
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงอินทร์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายพงศกร   นันทรักษ์
2. เด็กชายภาคภูมิ   ภูมิศักดิ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   อุปลี
 
1. นายอติชาติ   พิมพิสนธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  วอหา