สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก   นามวิชัย
 
1. นางสถาพร   นาเมืองรักษ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุรวธิดา   ศรีเวียงยา
2. เด็กหญิงอริสรา   ภูกาบิน
3. เด็กหญิงเพชราภา   ศรีแก้ว
 
1. นางสถาพร  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวมาลินี   สุขวิชัย
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงปวิชญา  วงษ์ละคร
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงอินทร์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายพงศกร   นันทรักษ์
2. เด็กชายภาคภูมิ   ภูมิศักดิ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   อุปลี
 
1. นายอติชาติ   พิมพิสนธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  วอหา