สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา    หมื่นนาค
 
1. นางเปรมจิต  ชาสมบัติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตตินันท์   ศรีคลัง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์   ประทาน
3. เด็กชายนครินทร์   ป้อมแผง
4. เด็กชายศิวกร   กองจันทร์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ฆ้องเสียงใส
6. เด็กชายเศรษฐสิริ  บุญกอง
 
1. นายศรีภมร   จันนนท์
2. นายอิสระ    ลีลา
3. นายณัฎฐรุทธิ์    ดงพงษ์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณฑิรา    พะลาด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   โสภา
3. เด็กหญิงวราภรณ์    คำโฮง
 
1. นางพงษ์ผกามาศ   สืบโมรา
2. นางสาวณัฐวรี   พรพรหมกิจ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ    รักวิชา
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ   รักวิชา
 
1. นายอิสระ   ลีลา
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์   สุระป้อง
2. เด็กชายนัฏฐวัฒน์    บรบัน
3. เด็กหญิงสุธิดา   ทุงฤทธิ์
 
1. นางนวลละออง   ลีลา
2. นายอิสระ    ลีลา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรา   จำปาทิ
2. เด็กหญิงอทิติยา   คำหงษ์
3. เด็กหญิงอลิศรา    สงเสริฐ
 
1. นางนวลละออง   ลีลา
2. นายณัฏฐรุทธิ์   ดงพงษ์