สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรารถนา  มะสิกรรม
 
1. นางสาวอุษณีย์  ดวงพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารยา  จันทเกต
 
1. นางอุไรรัตน์  สุวรรณรุ่งเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอรยา  เขียวสี
 
1. นางอุไรรัตน์  สุวรรณรุ่งเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทนา  ไชยเสถียร
 
1. นางสาวอุษณีย์  ดวงพรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์ลุน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาแพงน้อย
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงษพัฒน์  มีหา
 
1. นางวิบูลลักษณ์  สุขแป
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงญดา  พิริยะวิไล
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์ลุน
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
2. นางสาวประไพทิพย์  เพ็ชรสังหาร