สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะมุลตรี
2. เด็กหญิงสิริยากร  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงอรัญญา  ปักกะเต
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  อุทัยแพน
2. นางอรัญ  สรวงชัยภูมิ