สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  พยัฆศรี
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพัชรี  ทัพขวา
 
1. นางนันท์รวี  ขันผง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลิสา  จุลมุสิก
2. เด็กหญิงบุปผา  มะลาด
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนาวา  มามั่ง
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญสุข
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญสุข
2. เด็กชายนาวา  มามั่ง
3. เด็กชายวัชรพล  สุพร
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีมาก
2. เด็กหญิงชลิดา  แสนตลาด
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  อาจสนาทิพย์
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอนุพล  อนุเวช
2. เด็กชายไกรวิทย์  เรืองสมบัติ
 
1. นางสุคนธา  ดิษฐสุนนท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 21 1. เด็กหญิงจันทิมา  สิงห์โพธิ์งาม
2. เด็กชายชัยมงคล  มะลิโฆ
 
1. นางเวียงงาม  อินทะวงษ์
2. นางสุคนธา  ดิษฐสุนนท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กชายจุลจักร  สินธุกูด
2. เด็กหญิงนภกานต์  นิงคลี
 
1. นางเวียงงาม  อินทะวงษ์
2. นางคำศรี  ผ่ายเพชร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุตราช
2. เด็กหญิงสุชาดา  รักษาพันธ์
 
1. นายสมชาย  พรรณะ
2. นายถวิล  วิจารณ์จักร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันลุน
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนชนก  อินทร์เรืองศรี
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  มาศวิชัย
2. เด็กชายนพฤทธิ์  เรืองสมบัติ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โยธะการี
4. เด็กหญิงพีระดา  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงวรรณฏิมาภรณ์  ปัญญามี
6. เด็กชายศิริศักดิ์  มาวัน
 
1. นายวีรพงษ์  อโนราช
2. นายถวิล  วิจารณ์จักร
3. นายทองสอน  ไชยแสง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสกุนากร  ชมพูนุช
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นางอรพิน  ภูชะล้ำ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  บุญหล้า
2. เด็กชายกฤติกร  อุทัยมาตย์
3. เด็กหญิงวิยะนันท์  ภูมุงคุณ
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทยา  แสนวันดี
2. เด็กชายเจษฎา  กิจวิชา
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นายสนั่น  ตะวงษา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยมงคล  บัวหลวง
2. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญสุข
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พรมวัน
2. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วสีขาว
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
2. นางศิรินรัศจ์  ดิษฐสุนนท์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์  มามั่ง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วิจารจิตต์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  โสหา
 
1. นางสมร  พรรณะ
2. นางทองคำ  แก้วสีขาว
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 22 1. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญร่วม
3. เด็กหญิงไอรดา  เรืองสมบัติ
 
1. นางทองคำ  แก้วสีขาว
2. นางสมร  พรรณะ
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายทักษิณ  เฟื่องสีไหม
 
1. นางศิรินรัศจ์  ดิษฐสุนนท์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายนวชัย  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงภาวินี  ยศพล
3. เด็กชายวรวุฒิ  ศิริบุตร
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ  กองเพชร
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภาส  โยธการี
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง