สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  บุญหล้า
2. เด็กชายกฤติกร  อุทัยมาตย์
3. เด็กหญิงวิยะนันท์  ภูมุงคุณ
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พรมวัน
2. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วสีขาว
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
2. นางศิรินรัศจ์  ดิษฐสุนนท์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์  มามั่ง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วิจารจิตต์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  โสหา
 
1. นางสมร  พรรณะ
2. นางทองคำ  แก้วสีขาว
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 22 1. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญร่วม
3. เด็กหญิงไอรดา  เรืองสมบัติ
 
1. นางทองคำ  แก้วสีขาว
2. นางสมร  พรรณะ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายนวชัย  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงภาวินี  ยศพล
3. เด็กชายวรวุฒิ  ศิริบุตร
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์