สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลิสา  จุลมุสิก
2. เด็กหญิงบุปผา  มะลาด
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญสุข
2. เด็กชายนาวา  มามั่ง
3. เด็กชายวัชรพล  สุพร
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีมาก
2. เด็กหญิงชลิดา  แสนตลาด
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  อาจสนาทิพย์
 
1. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
2. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 21 1. เด็กหญิงจันทิมา  สิงห์โพธิ์งาม
2. เด็กชายชัยมงคล  มะลิโฆ
 
1. นางเวียงงาม  อินทะวงษ์
2. นางสุคนธา  ดิษฐสุนนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กชายจุลจักร  สินธุกูด
2. เด็กหญิงนภกานต์  นิงคลี
 
1. นางเวียงงาม  อินทะวงษ์
2. นางคำศรี  ผ่ายเพชร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุตราช
2. เด็กหญิงสุชาดา  รักษาพันธ์
 
1. นายสมชาย  พรรณะ
2. นายถวิล  วิจารณ์จักร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันลุน
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนชนก  อินทร์เรืองศรี
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสกุนากร  ชมพูนุช
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นางอรพิน  ภูชะล้ำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทยา  แสนวันดี
2. เด็กชายเจษฎา  กิจวิชา
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นายสนั่น  ตะวงษา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยมงคล  บัวหลวง
2. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญสุข
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายทักษิณ  เฟื่องสีไหม
 
1. นางศิรินรัศจ์  ดิษฐสุนนท์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ  กองเพชร
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภาส  โยธการี
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง