สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายธนทัต  จันบัวลา
 
1. นายอรรคเดช  อ่อนจินดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ภูมีศรี
2. เด็กหญิงอรัญญา  ลิตรพรม
 
1. นายสมัย  พรมบุตร
2. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัดหนองขี
 
1. นายอรรคเดช  อ่อนจินดา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงปริญดา  เอกจำเริญ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  หาดี
 
1. นางพวงทอง  โยทะคง
2. นางสาวอมร  แสนโคตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.6 ทอง 21 1. เด็กหญิงฐิติมากร  ทองสุข
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มีฤทธิ์
 
1. นางพวงทอง  โยทะคง
2. นางบาลเย็น  ทองชมภู
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิรดา  พรพา
2. เด็กหญิงสุนิษา  สารนอก
 
1. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
2. นายว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ดวงดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายนัทพงษ์  กองหิน
2. เด็กชายพร้อมไพศาล  ด่านดี
3. เด็กชายอธิษฐ์   คำคอน
 
1. นายอรรคเดช  อ่อนจินดา
2. นายสมัย  พรมบุตร
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาสิริ  โยทะคง
2. เด็กชายศุภกิตติ์   ทองสมัย
 
1. นางพวงทอง  โยทะคง
2. นายอรรคเดช  อ่อนจินดา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทีปกร    ธนิกุล
2. เด็กชายสุทัศน์  จันดิษฐ์
 
1. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
2. นายว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ดวงดี