สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงปริญดา  เอกจำเริญ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  หาดี
 
1. นางพวงทอง  โยทะคง
2. นางสาวอมร  แสนโคตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.6 ทอง 21 1. เด็กหญิงฐิติมากร  ทองสุข
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มีฤทธิ์
 
1. นางพวงทอง  โยทะคง
2. นางบาลเย็น  ทองชมภู
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาสิริ  โยทะคง
2. เด็กชายศุภกิตติ์   ทองสมัย
 
1. นางพวงทอง  โยทะคง
2. นายอรรคเดช  อ่อนจินดา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทีปกร    ธนิกุล
2. เด็กชายสุทัศน์  จันดิษฐ์
 
1. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
2. นายว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ดวงดี