สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายดนุพล  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสงวน  รังดิษฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงบัณธิตา  คูเมือง
 
1. นางสงวน  รังดิษฐ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีพันธ์
2. เด็กหญิงณัชชา  พลช่วย
 
1. นางสาวอารุณี  พิลาศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 19 1. เด็กชายพิชิตชัย  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายยศพล  ยาละเดช
 
1. นางสาวอารุณี  พิลาศรี