สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  บุญกิจ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  นนทะคำจันทร์
3. เด็กหญิงนลินลักษณ์  บุญลอย
4. เด็กหญิงปณิตา  จิตไชย
5. เด็กหญิงพจนารถ  มะไลไธสงค์
6. เด็กหญิงพรวิภา  มืดทัพไทย
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงรัชนีกร  โนนทอง
9. เด็กหญิงรุจิราภา  อันแสน
10. เด็กหญิงลักษมี  จันทร์สุข
11. เด็กหญิงวรรณษา  สาดแล่น
12. เด็กหญิงอรอุมา  ทิ้งแสน
13. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ธุระทำ
14. เด็กหญิงอินทิรา  สมน้อย
15. เด็กหญิงเนตรนภา  สีรอด
 
1. นางเบ็ญจพร  ศรีกะกุล
2. นางมาลัยลักษณ์  บุญชู
3. นางวนิดา  เจตนะจิตร์
4. นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพัชญา  แสนสุข
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  เทียบแสน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช