สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยวิชิต
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันทวัน  มลิทอง
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  อันบุรี
 
1. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  หลวงฤทธิ์
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กชายชยากร  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงสมทรง  คำสีแก้ว
 
1. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
2. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอัยรดาร์  อุทัยแพน
 
1. นายอุทัย  ฝนดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนากร  รูปย่อม
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภูไว
3. เด็กชายสถิตคุณ  พรมมากุล
 
1. นางวัลภา  มาตรา
2. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงกฤตติกา  หินพิลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  นารีจันทร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เห็นผลงาม
4. เด็กหญิงพิยดา  ฤทธิ์นะหาร
5. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ทุมแสน
 
1. นางคำสอน  อุทัยดา
2. นางคำสอน  อุทัยดา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  พึ่งจินดา
2. เด็กชายสถาพร  ใจกล้า
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
2. นางวนัชพร  ใหม่คามิ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพนามน้อย
2. เด็กชายชลกร  ตะนะสอน
3. เด็กชายตุลาทิตย์  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงทัศนีย์  แฝงเชียงเหียน
5. เด็กชายธีรภัทร  กาลทิศา
6. เด็กหญิงปภาพร  โยธะการี
7. เด็กหญิงปัญชุพร  มูลเสนา
8. เด็กชายพลพล  อันนอก
9. เด็กชายภาวิน   คำสีลา
10. เด็กหญิงศศิธรณ์  เนื่องทะบาล
11. เด็กชายสมาน  มาอ้น
12. เด็กหญิงสุจิณณา  บุญใบ
13. เด็กหญิงอัจฉราภร  ดวงแสนอุ้ย
14. เด็กชายอาทิตย์  ทองจินดา
15. เด็กหญิงเนตรนภา  สาหมุน
 
1. นางประชุมพร  คำวิแสง
2. นางทองใบ  เลิศยะโส
3. นางวนัชพร  ใหม่คามิ
4. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชโลธร  คงหา
2. เด็กหญิงมาริสา  อัทะฤทธิ์
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
2. นางประชุมพร  คำวิแสง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  พลอยศรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ลานทะจันทร์
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงแสนอุ้ย
5. เด็กชายสิทธิชัย  ยาดโยด
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
7. เด็กหญิงสุนันท์  ดวงจันทึก
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ขันอาษา
9. เด็กชายอิทธิชัย  เป้าเจริญ
10. เด็กชายไพรัตน์  เศษฐา
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางเนตรนภา  ศรีสารคาม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  มาคิน
2. เด็กชายพรพล  มโนรมย์
 
1. นายมนตรี  ปะการะโพธิ์
2. นางประชุมพร  คำวิแสง