สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กชายชยากร  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงสมทรง  คำสีแก้ว
 
1. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
2. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงกฤตติกา  หินพิลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  นารีจันทร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เห็นผลงาม
4. เด็กหญิงพิยดา  ฤทธิ์นะหาร
5. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ทุมแสน
 
1. นางคำสอน  อุทัยดา
2. นางคำสอน  อุทัยดา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชโลธร  คงหา
2. เด็กหญิงมาริสา  อัทะฤทธิ์
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
2. นางประชุมพร  คำวิแสง