สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  พึ่งจินดา
2. เด็กชายสถาพร  ใจกล้า
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
2. นางวนัชพร  ใหม่คามิ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  พลอยศรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ลานทะจันทร์
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงแสนอุ้ย
5. เด็กชายสิทธิชัย  ยาดโยด
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
7. เด็กหญิงสุนันท์  ดวงจันทึก
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ขันอาษา
9. เด็กชายอิทธิชัย  เป้าเจริญ
10. เด็กชายไพรัตน์  เศษฐา
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางเนตรนภา  ศรีสารคาม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  มาคิน
2. เด็กชายพรพล  มโนรมย์
 
1. นายมนตรี  ปะการะโพธิ์
2. นางประชุมพร  คำวิแสง