สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทิพแสง
 
1. นายวิชัย   เทียบจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ประคองญาติ
 
1. นายวิชัย  เทียบจันทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายครองพล  อินฉาย
2. เด็กหญิงสิวิกา  ปัสสา
 
1. นายธนวัฒน์  โคตรสาร
2. นายวุฒิชัย  สิงห์ทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กชายสุรดิษ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายอนุชา  สมพาน
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
2. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกลางเมือง
2. เด็กชายพงศธร  ค้าเจริญ
3. เด็กชายอภิรักษ์  คำดี
 
1. นายลิขิต  คำกอง
2. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์