สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  สมพาน
2. เด็กชายสหกานต์  พันแตง
 
1. นายทองเข้ม  อุปวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.6 ทอง 21 1. เด็กชายพรรษนนท์  วงษ์วิพัฒน์
2. เด็กหญิงวรัทญา  หม่องคำ
 
1. นางประทุมรัตน์  อินกอง
2. นางระวิวรรณ  วิญญาสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 17 1. เด็กชายเลอชัย  สุวรรณบุตร
2. เด็กหญิงไอรดา  พงอุดทา
 
1. นางประทุมรัตน์  อินกอง
2. นายวุฒิชัย  สิงห์ทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พิมลามาศ
2. เด็กชายสหรัถ  ทุนกอง
 
1. นายธนวัฒน์  โคตรสาร
2. นางประทุมรัตน์  อินกอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐลุด  เทพทำ
 
1. นางอุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเลอชัย  สุวรรณบุตร
 
1. นางอุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เอิกเกริก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญโต
3. เด็กชายมงคลชัย  ผลสง่า
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
2. นางระวิวรรณ  วิญญาสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ไวมาตย์
 
1. นางวัชราภรณ์  หานะพันธ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผันมาตร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงช่อผกา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ไวมาตย์
5. เด็กหญิงธนพร  โทแสง
6. เด็กหญิงปริญญา  รัดทำ
7. เด็กหญิงศลิษา  อัตริต
8. เด็กหญิงสุภัสสร  ผันมาตร์
 
1. นางอุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี
2. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
3. นายลิขิต  คำกอง
4. นายธนวัฒน์  โคตรสาร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชนะ  พรรณะ
2. เด็กชายวรวุธ  เทพทำ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำดี
 
1. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
2. นายลิขิต  คำกอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  โทแสง
2. เด็กชายนิติพงษ์  เมาะเซาะ
3. เด็กหญิงอรทัย  ไวมาตร์
 
1. นางอุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี
2. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปินะถา
2. เด็กชายยุวนันท์  นิยมวงศ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุนนนาม
 
1. นางทองสุข  มีฐาน
2. นางสมพร  วาเสนัง
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาลิตา  โทแสง
 
1. นายลิขิต  คำกอง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  เทียมสระคู
 
1. นายลิขิต  คำกอง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกรรวี  บุญรุ่ง
2. เด็กชายธนากร  ใจกล้า
3. เด็กชายรัชพล  เชื้อกุล
 
1. นายลิขิต  คำกอง
2. นางอุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี