สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  มูลเอก
2. เด็กหญิงภิรมยา  โพนหลวง
 
1. นายจำรัส  ยศเฮือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.64 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวีระศักดิ์  คำพันธ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมมะดี
 
1. นายจำรัส  ยศเฮือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.63 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายอนุชิต  ส่องแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล  ชัยสีดา
 
1. นางฉวี  ยศเฮือง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิชา  พาโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ช่างสากล
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีจันโคตร
 
1. นายพรเทพ  โนรินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  ราชวงศ์
 
1. นางทองจันทร์  ช่างสากล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 15 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทะชะดา
 
1. นางฉวี  ยศเฮือง