สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุษกร  สันโดด
2. เด็กชายพงศกร  อนุเวช
 
1. นายพิรุฬ  วรรณขันธ์
2. นางสาวมัณฑนา  ถุงออด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลวิมนต์
2. เด็กหญิงภัทธิดา  ภูสีฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรินดา  มูลสมบัติ
4. เด็กหญิงวริศราริญ  ภักดีทา
5. เด็กหญิงวาเศรษฐี  อนุเวช
6. เด็กหญิงอรนุช  บุตรไตร
 
1. นางแปลงใจ  แดงงาม
2. นางจุฬารัตน์  คำเจริญ
3. นางพรหมณี  แสนศรี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญเรือง
 
1. นายพิรุฬ  วรรณขันธ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  นามเต
2. เด็กหญิงธิติมา  มาตรกำจร
3. เด็กหญิงวรินรัตน์  วังหอม
 
1. นางแปลงใจ  แดงงาม
2. นางจุฬารัตน์  คำเจริญ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายภัทรพล  อนุเวช
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภูนา
 
1. นายพิรุฬ  วรรณขันธ์
2. นางสาวมัณฑนา  ถุงออด