สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเกษตรศิลป์  ตาลฤทธิ์
 
1. นางสาวธัญชนก  บุตรศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวรชัย  พลเดช
 
1. นางสาวธัญชนก  บุตรศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไร่พุทธา
2. เด็กหญิงบุษยเนตร  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วน้อย
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองนาค
5. เด็กหญิงแอนนา  โพธิ์รัตน์
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางยุวารีย์  วงค์ขัติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลิตา  เสนาชุม
2. เด็กหญิงชาลินี  พลเดช
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยวันขวา
4. เด็กหญิงรัชนีกร  พรสุวรรณ
5. เด็กชายวรายุส  สุมงคล
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นายถาวร  จิตวานิช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงนนธิญา  โพธิ์รัตน์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทะวะชาลี
5. เด็กหญิงสุฐิตา  แซ่เลียว
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นายอุทิตย์  สมภูมิ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  สีละวัน
 
1. นางสมปอง  แย้มโกสุม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตินันท์  สามาสา
2. เด็กชายวีรภัทร  แสนพันธ์
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางอรุณี  ประจันตะเสน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงมัทนา  พลศิริ
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสมปอง  แย้มโกสุม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษณะ  เหล่าโผน
2. เด็กชายจิตภาพ  ทำอุเทน
3. เด็กชายอนุลักส์  พลศิริ
 
1. นางอรุณี  ประจันตะเสน
2. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายอธิปวัฒน์  สีจัด
 
1. นางอัมพร  วงศรีอาจ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  หัดนอก
2. เด็กหญิงชนันภรณ์  อำไพ
3. เด็กหญิงทอฝัน  นามตะ
4. เด็กหญิงนิชาภัทร  ขันโยธา
5. เด็กหญิงลักษิกา  อุ่นเมือง
6. เด็กหญิงวลาพร  แก่นสงค์
 
1. นางประเสริฐ  สมภูมิ
2. นางเยาวลักษณ์  ตีเมืองซ้าย
3. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีรยุทธ  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่อนภูธร
3. เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางอรุณี  ประจันตะเสน
2. นางสมปอง  แย้มโกสุม
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณโคตร
2. เด็กหญิงพรวดี  โสนโชติ
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางประเสริฐ  สมภูมิ
2. นางสาวฉันทะนา  ม่วงแสน
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายทิวากร  แสนแหล่
2. เด็กชายวิทวัส  เหล่าทอง
3. เด็กชายอัครชัย  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางอรุณี  ประจันตะเสน
2. นายถาวร  จิตวานิช
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สุวรรณพ็ง
2. เด็กชายวุฒิชัย  แสนโสภา
3. เด็กหญิงอารยา  พงษ์สังข์
 
1. นางประเสริฐ  สมภูมิ
2. นางสาวธัญชนก  บุตรศรี