สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กชายพัฒนา   พรมศาลา
 
1. นายนภัทร  เวียงบาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงภูริดา   พุทธวงค์
 
1. นางวาสนา  อามาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  วงศ์บุตร
 
1. นางมณีรัตน์  วิลาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายจิรโชติ  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  บุญหล้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชัยธวัช  บุรมศรี
 
1. นางวาสนา  อามาตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรัญญา   ฤทธิเดช
 
1. นางกฤตยา   พรหมสุรินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์   เบ็ญสีใส
 
1. นางสาวรัตนา   บุญหล้า