สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงโชติกา  โคตรชาลี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พลเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  สีเสนซุม
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พลเทพ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพิณ  จิณรักษ์
2. เด็กชายธนกร  ดวงดี
3. เด็กชายพัชรพล  บัวมาศ
4. เด็กหญิงรัชนี  ไชยสิทธิ์
5. เด็กหญิงรัตนมน  ทองโคตร
6. เด็กชายเกรียงไกร  สมสีใส
 
1. นางลำใย  สาลาสุตา
2. นางวันเพ็ญ  ว่างไว
3. นางสาวศุภษร  ทับขวา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กชายชยากร  ลครพล
2. เด็กชายภูริภัทร์  ขันมณี
3. เด็กหญิงวรวรรณ  นิติการ
4. เด็กชายศรายุทธ  โสรัมย์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศณีพลแท่น
6. เด็กหญิงอรปรียา  ทับปัญญา
 
1. นายอาคม  สิงพร
2. นายธงชัย  ศรีสารคาม
3. นายสุนิพนธ์  ฤทธิถาพรม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จันทะคาม
2. นายธนากร  พงอุดทา
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สีสมพาน
4. เด็กชายพงษ์ศธร  นาสุวรรณ
5. เด็กชายภูผา  พรมโคตร
6. เด็กชายวราวุฒิ  จิตบรรจง
7. นายวีระพล  ขุลี
8. เด็กชายอดิศร  ขอนขว้าง
 
1. นางอรอุมา  เรืองสนาม
2. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
3. นายวิเชียร  นามมุงคุณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลมาลักษณ์  ขานตา
2. เด็กหญิงพรรวิไล  ปุ๋ยอบ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  นิติการ
4. เด็กหญิงอภิญญา  สุรพันธ์
5. เด็กหญิงอารยา  หาสุข
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พลเทพ
2. นายธงชัย  ศรีสารคาม
3. นายสุนิพนธ์  ฤทธิ์ถาพรม
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  ฉาดนอก
 
1. นายอาคม  สิงพร
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรวุฒิ  เค้าแคน
 
1. นายธงชัย  ศรีสารคาม
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แดนคำสาย
 
1. นายสุนิพนธ์  ฤทธิ์ถาพรม