สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงโชติกา  โคตรชาลี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พลเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  สีเสนซุม
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พลเทพ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กชายชยากร  ลครพล
2. เด็กชายภูริภัทร์  ขันมณี
3. เด็กหญิงวรวรรณ  นิติการ
4. เด็กชายศรายุทธ  โสรัมย์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศณีพลแท่น
6. เด็กหญิงอรปรียา  ทับปัญญา
 
1. นายอาคม  สิงพร
2. นายธงชัย  ศรีสารคาม
3. นายสุนิพนธ์  ฤทธิถาพรม