สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธนพงษ์   นันตะนัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทับสีรักษ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์   อินทะโภคา
 
1. นายอำพร  ทาปื้อ
2. นางลำใย  บาลศรี
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิรินภา   บุญโนรัตน์
 
1. นางสาววลิญญา   ทับสีรักษ์