สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   มนขุนทด
 
1. นางบรรจบ   ยศกำธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกิจ    เกษเหม
 
1. นางชลลดา   แพงสีชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณิชกานต์   แพนสมบัติ
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   จันทร
 
1. นางชลลดา   แพงสีชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศศิกานต์   นามมนตรี
 
1. นางชลลดา   แพงสีชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   วงษ์หาเทพ
 
1. นางบรรจบ   ยศกำธร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงรติพร   แก้วหานาม
2. เด็กหญิงสุวรรณา   วรรณอำไพ
3. เด็กหญิงอรวี   นนลือชา
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภูษา   โยธาภักดี
2. เด็กหญิงศศิธร   บุญทันเสน
3. เด็กหญิงสาวิตรี   วัลภา
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัจชญา   สมอบ้าน
2. เด็กชายเขมทัต   นนทะโย
 
1. นางชลลดา   แพงสีชา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายชัยยา   ใหญ่แก่นทราย
 
1. นางฐิติรัตน์   ชื่นสุคนธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   นนสีราช
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  สกุนา
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัญญา   อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา   วงษ์หาเทพ
3. เด็กหญิงธัญรดี   เดชจำเริญ
 
1. นางสุวรัตน์   ศรีวัฒนานุศาสตร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.8 ทอง 19 1. เด็กหญิงกมลชนก   ผุยบัวค้อ
2. เด็กชายอิสระ   หอมดวง
 
1. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทัศไนย   ศรีไม้ทอง
2. เด็กหญิงภัสรา   นนยะ
 
1. นางสุวรัตน์   ศรีวัฒนานุศาสตร์
2. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายวุฒิชัย   แพนสมบัติ
2. เด็กชายศุภวัช   ตะโนนทอง
 
1. นายอภิชาติ  พลหาญ
2. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศไนย   ศรีไม้ทอง
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล    สุขจันทร์
 
1. นางภันทิลา  ตะภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิชัย   ไชยสิทธิ์สร้อย
 
1. นางภันทิลา  ตะภา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์   ลายมุข
 
1. นางภันทิลา  ตะภา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ภูสีลิตร
2. เด็กชายสิทธิชัย   ไชยสิทธิ์สร้อย
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
2. นางสาววิรงรอง  ประยงค์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เดชมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    หาญคำภา
3. เด็กหญิงสุทธิดา   โยวะมุด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์    นันตะนัย
5. เด็กหญิงอรทัย    บุญมา
6. เด็กหญิงอังคณา   ตติยะรัตน์
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
3. นางสุชาดา  แสงสิทธิ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรเพชร   นันตะนะ
2. เด็กหญิงวิชุดา   อามาตย์
3. เด็กชายวิศวะ   จันทร
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตินันท์   ชาริดา
2. เด็กชายชานนท์    อันธิรส
 
1. นางชลลดา   แพงสีชา
2. นางบรรจบ   ยศกำธร
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกวินเทพ   ไชยสิทธิ์สร้อย
2. เด็กชายสิทธินันท์    มัดทำ
3. เด็กหญิงเพชรนรี   ไวจันทร์
 
1. นางสาวกมลกาญจน์   อุทัยเรือง
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   สูงสันเขต
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต   เทวรุตน์
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชนนท์    พันฤทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย