สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายชัยยา   ใหญ่แก่นทราย
 
1. นางฐิติรัตน์   ชื่นสุคนธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   นนสีราช
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  สกุนา
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัญญา   อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา   วงษ์หาเทพ
3. เด็กหญิงธัญรดี   เดชจำเริญ
 
1. นางสุวรัตน์   ศรีวัฒนานุศาสตร์