สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณิชกานต์   แพนสมบัติ
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   จันทร
 
1. นางชลลดา   แพงสีชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศศิกานต์   นามมนตรี
 
1. นางชลลดา   แพงสีชา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายวุฒิชัย   แพนสมบัติ
2. เด็กชายศุภวัช   ตะโนนทอง
 
1. นายอภิชาติ  พลหาญ
2. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน